Trustpilot
top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Samenwerkingsovereenkomst

 

 

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Service Points: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, met correspondentieadres: Klein Berkelaar 5 6101 XT ECHT.
 

Opdrachtgever:                        de bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van Service Points.
Overeenkomst:                        de tussen partijen te sluiten samenwerkingsovereenkomst.

Werkzaamheden:                     de werkzaamheden uit hoofde van de tussen partijen te sluiten samenwerkingsovereenkomst.  

Samenwerkingsovereenkomst: de tussen partijen te sluiten overeenkomst waarin partijen onder                                            meer de aard van hun samenwerking vastleggen.

Artikel 2. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Service Points en een Opdrachtgever waarop Service Points deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Service Points houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van de voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Service Points, voor de uitvoering waarvan door Service Points derden dienen te worden betrokken.

3.     Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Service Points en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4.     Indien Service Points niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Service Points in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5.     Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

6.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.    Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8.     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

9.     In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen Voorwaarden.

 

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

1.     De overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden samen met de tussen partijen te sluiten samenwerkingsovereenkomst. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke  communicatie. Een identificatiecode in een elektronisch document volstaat als vaststelling van de identiteit van de afzender en van de authenticiteit van het document. Service Points kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e- mail. Hieronder valt ook het plaatsen van een handtekening op de overeenkomst van opdracht middels bijvoorbeeld Adobe.

2.     Na de totstandkoming van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geldt een fotokopie, fax of reproductie van een elektronisch opgeslagen exemplaar daarvan (inclusief bijlagen, correspondentie tussen Opdrachtgever en Service Points en overige documenten) als origineel, tenzij anders overeengekomen. De elektronische bestanden van Service Points gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.     Een aanbieding die door Service Points wordt gedaan is vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

4.     Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Service Points zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Service Points is aanvaard en de samenwerkingsovereenkomst door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Service Points bindend.

5.     Voor alle aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) aanbieding geen rechten ten opzichte van Service Points ontlenen.

6.     Service Points kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.     Onverminderd dat partijen in de samenwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd dat zij uitgaan van de daar omschreven commissionairsfictie, zijn de in een aanbieding vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Service Points daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Service Points anders aangeeft.

9.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Service Points niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1.     Service Points voert de overeenkomst uit zoals in de samenwerkingsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is beschreven. Service Points kan in dit kader aanwijzingen/ voorschriften geven omtrent de praktische uitvoering, onder meer ten aanzien van de opdrachtverwerking/verwerking van bestellingen. Opdrachtgever is gehouden deze instructies te volgen.

2.     Service Points is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Service Points heeft in dat kader een inspannings- verbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Service Points uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

3.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Service Points het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Service Points de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4.     Service Points is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht aan Service Points de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

5.     De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Service Points aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Service Points worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Service Points zijn verstrekt, heeft Service Points het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Service Points ter beschikking heeft gesteld. Service Points is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Service Points is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.     Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover Service Points gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Service Points daardoor direct of indirect ontstaan.

7.     Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik    wordt    gemaakt    van telecommunicatiefaciliteiten,    waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Service Points staan. Service Points is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie-fouten, storingen of niet- beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Service Points of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik    wordt    gemaakt    van telecommunicatiefaciliteiten is Service Points gerechtigd Opdrachtgever toegangs-of identificatiecodes toe te wijzen.

Artikel 5. Levering en wijziging in de opdracht

1.     Service Points gaat na ontvangst van de benodigde gegevens zo spoedig van start met de overeengekomen werkzaamheden en deelt, zo mogelijk, Opdrachtgever de door de leverancier verwachte levertijd mee.

2.     Mocht Service Points onverhoopt niet in staat zijn aan haar verplichtingen te voldoen, kan Service Points alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Service Points een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Service points is niet verantwoordelijk voor de levering van de producten, zoals verder uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst.  

3.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.     Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Service Points gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Service Points op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 

5.     Service Points zal in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling leidt tot een stijging van de kosten.

6.     In afwijking van lid 5 zal Service Points geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Service Points kunnen worden toegerekend.

7.     Veranderingen in een al verstrekte opdracht/bestelling kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk verwachte levertijd wordt overschreden; in dat geval is artikel 9 lid 6 van overeenkomstige toepassing.

8.     Indien de wijziging een vermindering van werkzaamheden inhoudt, is artikel 8 lid 4 van toepassing.

Artikel 6. Honorarium

1.     Opdrachtgever is verplicht om aan Service Points het overeengekomen honorarium te betalen. Onverminderd dat partijen in de samenwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd dat zij uitgaan van de daar omschreven commissionairsfictie, zijn het honorarium en eventuele kostenramingen in euro’s en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

2.     Indien Service Points dat wenselijk acht, is Service Points gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Service Points is gerechtigd om de aanvang van haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

3.     Het honorarium van Service Points wordt vastgesteld aan de hand van een uur honorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. Het honorarium is op generlei wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

4.     Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Service Points voorafgaand aan de aanvang van zijn werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derden te verrichten werkzaamheden.

5.     Indien Opdrachtgever en Service Points geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar    c.q.    boekjaar    zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door Service Points bestede tijd.

6.     Service Points is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

7.     Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Service Points in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

8.     Het honorarium van Service Points, zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde BTW per maand of na voltooiing van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Betaling

1.     Servicepoints zal voor haar werkzaamheden een factuur aan Opdrachtgever verstrekken, de factuur dient te voldoen aan de wettelijke vereisten. De betaaltermijn van de factuur is 30 dagen.

2.     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.     De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Service Points verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.     Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Service Points echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.     Service Points heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Service Points kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Service Points kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.     Klanten van Service Points mogen in negatief krediet gaan enkel en alleen wanneer zij van de service van Service Points gebruik blijven maken en een negatief krediet overeenkomst hebben getekend. Anders zijn klanten verplicht om binnen de factuurtermijn te betalen.

Artikel 8. Opschorting, opzegging en ontbinding

1.     Opdrachtgever en Service Points zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien de overeenkomst nog geen 6 (zes) maanden heeft geduurd, bedraagt de opzegtermijn 1 (één) maand.

2.     De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Service Points in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

3.     Indien Opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd, heeft Service Points recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Service Points zijn toe te reken.

4.     Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten.

5.     Service Points is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.     Na het sluiten van de overeenkomst Service Points ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

7.     Indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.     Indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Service Points kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.     Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Service Points het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

10.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Service Points op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.     Service Points is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Service Points. Service Points is niet aansprakelijk voor het niet aankomen van zendingen, bepaalde gebreken aan de zendingen of enig andere gebrek of schade welke is voortgekomen uit de service van Service Points. Service Points is, zoals ook is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, tussenpersoon en de schade kan enkel verhaald worden op de leverancier van de producten.

2.     Service Points zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Service Points mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Service Points voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

3.     De resultaten van toepassing en gebruik van de door Service Points verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Service Points invloed vallen. Hoewel de opdracht door Service Points naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Service Points daardoor geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

4.     De aansprakelijkheid van Service Points is in de overige gevallen beperkt tot tweemaal het honorarium dat Service Points voor haar werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van Service Points in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Service Points mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die Service Points op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Service Points niet aansprakelijk.

5.     Service Points is, indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Service Points niet aansprakelijk.

6.     Voor zover Opdrachtgever en Service Points in de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de overeenkomst , termijnen zijn overeengekomen    waarbinnen    de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Service Points opleveren derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

7.     Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Service Points.

8.     Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Service Points op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

9.     Opdrachtgever vrijwaart Service Points voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Service Points pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Service Points van de overeenkomst.  

10.   Service Points is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden welke in strijd zijn met de gebruikelijke standaardrichtlijnen.

11.   Na verloop van 24 maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van Opdrachtgever tegenover Service Points ter zake van schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Service Points bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.   Indien Opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel in strijd is met dwingend (consumenten)recht.

13.   Service Points is op geen enkele manier aansprakelijk voor de geleverde producten vanuit de Chinese leverancier. De Chinese leverancier is hiervoor aansprakelijk.

14.   Service Points is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de fouten die worden gemaakt door de Chinese leverancier, behoudens indien en voor zover deze fout het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Service Points.

Artikel 10. Overmacht

1.     Service Points is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.     Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Service Points geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Service Points niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Service Points en ziekte van de door de uitvoering van de overeenkomst aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Service Points heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Service Points zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.     Service Points kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.     Voor zover Service Points ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Service Points gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 11. Klachten

1.     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Service Points. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Service Points in staat is adequaat te reageren.

2.     Indien een klacht gegrond is, zal Service Points de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Service Points slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 12. Geheimhouding

1.     Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Service Points verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.     Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Service Points niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Service Points voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3.     Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Service Points voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Service Points, niet aan derden verstrekken.

4.     Alle gedeelde informatie en verdiensten van Servicepoints omvattende agency accounts, klarna oplossingen, coachingsessie(s) en de (fiscale) bedrijfsstructuur mogen niet gedeeld worden met derden op straffe van een boetebeding van € 50.000,00 per overtreding welke vermeerdert met 1,0% voor elke dag dat de overtreding voort duurt.

​​

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1.     Het eigendom van door Service Points verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Service Points, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Service Points hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Service Points gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

2.     Service Points behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de (digitale) producten en middelen die hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.

3.     Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de (digitale) producten en middelen van Service Points, waaronder begrepen    computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere producten in de meest ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

4.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de Service Points.

5.     Service Points heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

​​

Artikel 14. Toepasselijk recht

1.     Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Service Points is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.     Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te Limburg.

3.     Indien de Opdrachtgever een consument is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank welke conform de wet bevoegd is.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.     De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor uitleg van de algemene voorwaarden.

2.     Service Points behoudt haar recht om de Algemene Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van partijen te wijzigen.

3.     De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds geldend.

4.     Service Points is verplicht om bestaande relaties in te lichten over de gewijzigde Algemene Voorwaarden en steeds de laatste versie te publiceren    op    haar    website: https://servicepoints.nl

Tot slot zijn bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen Service Points en de opdrachtgever ook de algemene voorwaarden van het platform (app.servicepoints.nl) van toepassing. Als bij het registratieproces op https://www.servicepoints.nl/aanmelden akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden, woorden ook de algemene voorwaarden van het platform bedoeld. De algemene voorwaarden van het platform zijn terug te vinden op het platform en via de volgende link: https://app.servicepoints.nl/terms-and-conditions 

 

Service Points

SP Platform B.V.
KvK: 86013394
BTW nummer: NL863831990B01

info@servicepoints.nl

+31 6 83646139

Echt, Limburg

bottom of page
Trustpilot